ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавке 15.12.2014.

Наручилац: ,,Дом културе Пирот’’ Пирот
Адреса: Српских Владара 77
Место: Пирот
Број:01- 691/1/2014 – 22 –
Датум: 15.12.2014.г.

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку мале вредности, за набавку услуга:
Ангажовање извођача за потребе концерта популарне музике за дочек Нове године за ,,Дом Културе Пирот’’ за 2014.год., редни број набавке 13/14- У

 

Наручилац: ,,Дом културе Пирот’’ Пирот, Српских Владара 77 , 18300 Пирот, www.dkpirot.rs.
Врста наручиоца: Установа

Уговорена вредност: 600.000,00 динара.

Предмет јавне набавке је: Ангажовање извођача за потребе концерта популарне музике за дочек Нове године за ,,Дом Културе Пирот’’ за 2014.год.

Опис предмета јавне набавке Ангажовање извођача за потребе концерта популарне музике за
дочек Нове године за ,,Дом Културе Пирот’’ за 2014.год., редни број набавке 13/14- У,, назив и
ознака из општег речника набавке.
– 92312120 – услуге музичких група

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“

Број примљених понуда: 1 (једна)

Највиша понуђена цена: 600.000,00 динара
Најнижа понуђена цена: 600.000,00 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 600.000,00 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 600.000,00 динара

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2014 године

Датум закључења уговора: 15.12.2014. године.

Основни подаци о понуђачу: КАМАРАД ПРОДУКЦИЈА Ул: Краљице Катарине бр. 26, 11000 Београд

Период важења уговора: 1 (једна) година.
,,Дом културе Пирот’’ Пирот
Директор

___________________________
Мишко Ћирић