Odeluka o usvajanju Plana i programa rada sa finansijskim planom za 2024.

10.01.2024.